Dotazy


Rychlý dotaz

Váš e-mail:

Předmět:

Text:

Často kladené dotazy

Jak postupovat při založení živnosti

Nejprve je nutné si ujasnit, zda jde vůbec o podnikání. Podle § 2 živnostenského zákona je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. K získání živnostenského oprávnění musíte splnit všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1), tedy dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům (prokazuje se na základě platného občanského průkazu) a bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů). Lhůta pro vydání živnostenského oprávnění je 15 dnů ode dne ohlášení. Poplatek je 1000 Kč. Pokud s podnikáním začínáte, vyplníte jednotný registrační formulář. Umožní Vám: ohlásit živnost, registrovat se na daň z příjmu fyzických osob, registrovat se na zdravotní pojištění, registrovat se na sociální pojištění. Pokud doložíte správně všechny potřebné doklady a Vaše dokumenty budou bez vady, vzniká v případě ohlašovacích živností (řemesla, vázané živnosti a živnost volná) právo provozovat živnost dnem jejího ohlášení. Dnem ohlášení vás živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku a vy můžete tedy začít podnikat. Pokud je to pro Vás vhodné/výhodné/potřebné, můžete zároveň provést registraci a stát se plátcem DPH - k tomu je třeba vyplnit i přílohu jednotného registračního formuláře. Při vykonávání živnosti si budete muset vést daňovou evidenci (přehled o příjmech a výdajích, které jsou spojené s podnikáním). DAŇ Z PŘÍJMŮ: Na konci roku pak sečtete všechny příjmy, snížíte je o výdeje (nebo procentuální paušál). Částka, která vám vyjde, bude základem daně a z ní odečtete daň z příjmu 15%. Uplatňujete-li výdaje paušálem, musíte evidovat: příjmy peněžní i nepeněžní, které jste obdržel/a v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12., pohledávky související s Vaším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12. K pohledávkám je třeba mít doklady a archivovat je. V případě podnikání je nutné platit zálohy na daň z příjmů. Tyto zálohy se však v prvním roce podnikaní neplatí. Zálohy na daň z příjmů nebudete platit ani v případě, že jste za předcházející rok platil daň z příjmu 30 tisíc, či méně. Pokud jste ale za předcházející rok platil/a daň z příjmů více než 30 tisíc, ale méně než 150 tisíc Kč, zaplatíte dvě zálohy. Každá zálohy bude ve výši 40 % poslední daně z příjmů, zaokrouhlená na celé stokoruny nahoru. Splatnost je 15. 06. a 15. 12. Vypočítanou daň si lze snížit o slevu na poplatníka (24 840 Kč za rok) a slevu na studenta (4 020 Kč za rok), případně, pokud máte nárok na další slevy (§35ba, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) odečtete i je. Spolu s daňovým přiznáním, které jste nucen/a vypracovat vždy do konce března následujícího roku (první přiznání – za rok 2014, podáte do 31. 03. 2015), zaplatíte příslušnému finančnímu úřadu i daň. V případě, že bude daň záporná (slevy jsou vyšší než vypočítaná daň), neplatíte finančnímu úřadu nic a daň je pro vás nulová. Pokud byste v následujícím roce zálohy platil/a, pak na konci roku porovnáte vypočtenou daň se zaplacenými zálohami. Pokud by byly zálohy vyšší, než vypočtená daň, budete žádat finanční úřad o vrácení rozdílu. Pokud by vypočtená daň byla vyšší než zálohy, rozdíl doplatíte ke dni podání daňového přiznání. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Pokud do 8 dnů od začátku podnikání uvědomíte svoji zdravotní pojišťovnu, že jste student, je podnikání Vaše činnost vedlejší. Proto v prvním roce podnikání nemusíte platit zálohy, v dalších letech platíte zálohy jen tehdy, pokud jste měli v předchozím roce zisk. Není pro Vás stanovena minimální záloha, vypočtená záloha může činit třeba i pět korun. Pojištění doplatíte ze skutečně dosaženého zisku po skončení roku. Po skončení roku podáte kromě daňového přiznání také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a z něj zjistíte, kolik máte doplatit za uplynulý rok a také výši záloh, které začnete platit po podání Přehledu. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ: Musíte uvědomit úřad OSSZ, že jste student a podat Potvrzení o studiu na OSSZ hned, nebo až s Přehledem příjmů po skončení roku. Pokud toto uděláte, Vaše výdělečná činnost bude brána jako vedlejší a proto první rok nemusíte platit zálohy. Po skončení roku podáte Přehled příjmů a výdajů OSVČ a z něj výpočtem zjistíte, kolik máte za uplynulý rok doplatit. Byl-li Váš zisk nižší než určitá hranice (kolem 60 tisíc ročně, přesně viz Sociální pojištění při vedlejší činnosti), nebudete platit nic, ani další rok nebudete platit zálohy vyšší, doplatíte pouze pojištění podle toho, co Vám vyšlo v Přehledu a začnete platit zálohy vypočítané pro vedlejší činnost.

Je potřeba si zřídit zvláštní účet pro podnikání?

Žádný zákon nepřikazuje zřízení zvláštního účtu pro podnikání, lze používat osobní účet. Pro větší přehlednost o platbách, ale doporučujeme zřídit zvláštní podnikatelský účet. V případě používání osobní, je nutné rozdělit transakce na osobní a týkající se podnikání.

Podnikání při zaměstnání

Pokud jste zaměstnáni na hlavní pracovní poměr a máte vedle tohoto zaměstnání i vedlejší živnost (na základně živnostenského listu) není stanoven žádný limit, od kterého by byl příjem osvobozen. Zdanit tedy musíte vše. Daňové přiznání podáváte jedno, ve kterém jsou uvedeny jak příjmy ze zaměstnání tak příjmy z podnikání. Od zaměstnavatele je třeba si vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech, které se k tomuto přiznání přikládá.

Práce + studium - Doktorské studium

Odměna ve výši stipendia, které dostává od univerzity, je osvobozena podle §15 odst.4k) zákona o daních z příjmů. Nemusíte tedy z tohoto příjmu odvádět daň, ani sociální a zdravotní pojištění. Pokud jste ještě zaměstnáni na hlavní pracovní poměr, zaměstnavatel Vám sráží a odvádí pojistné, a to ve výši 4,5% zdravotní pojištění a 6,5% sociální pojištění (SZP). SZP je Vám sraženo z hrubé mzdy (výdělku) společně se zálohou na daň (15%). Nezapomeňte si také nechat vystavit potvrzení o studiu, zaměstnavatel Vám tak může uplatnit v rámci ročního zúčtování slevu na studenta, která je ve výši 4020 Kč (§35ba odst. 1d) zák. o dani z příjmu). Tuto slevu si můžete uplatnit každý rok až do dovršení věku 28 let, za podmínky, že studujete prezenční formu doktorského studia.

Práce + studium - Kombinované studium

Pokud pracujete a zároveň studujete, máte možnost si uplatnit slevu na studenta, která je výši 4020 Kč za rok. Podle §35ba, odst.1f) si tuto slevu můžete uplatnit do dovršení 26 let. Je nutné ale zaměstnavateli dodat potvrzení o studiu.